Privacyverklaring

Technohal BV is een technische groothandel die technische installatiematerialen installatie. Daarbij verwerkt Technohal als verantwoordelijke persoonsgegevens.
In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom Technohal als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Technohal zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Inhoudsopgave

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. ‘Direct’ betekent bijvoorbeeld een naam. ‘Indirect’ betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een IP adres.

2. Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?
Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

3. Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:

 • Bezoekers van de website www.technohal.nl en www.technohal.com
 • Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak)
 • Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak).

4. Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?
Technohal kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van het Privacy Statement (met datum).

5. Waarvoor verwerkt Technohal persoonsgegevens?
Technohal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van diensten
  Technohal verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten.
  Technohal verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, namen van contactpersonen.
  Technohal mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.
 • Facturering
  Technohal verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen.
  Technohal verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen.
  Technohal mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.
 • Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact
  Technohal verwerkt persoonsgegevens in het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden.
  Technohal verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen financiële brieven. Technohal mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.
  • Direct Marketing
  Technohal verwerkt persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden. Zo kan Technohal contact met klanten opnemen om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om nieuwsbrieven aan te verzenden.
  Technohal verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, mailing voorkeuren.
  Technohal mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiervoor toestemming hebben gegeven of voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Technohal. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De intrekking of het uitoefenen van uw recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.
 • Marktonderzoek en productontwikkeling
  Technohal verwerkt persoonsgegevens voor ontwikkeling en optimalisatie van haar diensten. Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marktonderzoek. Technohal verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen. Technohal mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Technohal is om ten behoeve van haar bedrijfsvoering marktonderzoek te doen en producten te ontwikkelen en verbeteren. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.
 • Fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling
  Technohal verwerkt persoonsgegevens voor fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling, onder meer door middel van kredietwaardigheidscontroles. Technohal verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W. gegevens, namen van contactpersonen, bankgegevens, betaalverplichtingen van de betreffende klant van Technohal getekende financiële brieven.
  Technohal mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Technohal is om fraude te bestrijden en wanbetaling te voorkomen. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.
 • Cookies
  De website www.technohal.nl maakt gebruik van cookies.
  Indien u vragen of klachten heeft over cookies kunt u contact opnemen met Technohal

6. Ontvangers van persoonsgegevens
Technohal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
U kunt bij Technohal inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met Technohal
Om misbruik te voorkomen kan Technohal u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.
Technohal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van zowel technische- als organisatorische maatregelen zijn: encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de persoonsgegevens, enzovoorts.

9. Hoe lang bewaart Technohal persoonsgegevens?
Technohal bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven onder 5 omschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.

10. Heeft u klachten?
Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen aan info@technohal.nl Onze Privacy Officer is u graag van dienst. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

11. Contactgegevens Technohal BV
Technohal BV
Weg en land 23
2661 DC Bergschenhoek

Stuur ons een bericht:

Weg en Land 23, 2661 DC Bergschenhoek

010 522 4456

info@technohal.nl